Współpraca GIODO i PIP

14 grudnia 2012r. w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy reprezentowaną przez Głównego Inspektora Pracy Panią Iwonę Hickiewicz, a Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych reprezentowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana dr Wojciecha Wiewiórkowskiego.

Porozumienie określa zasady współdziałania PIP i GIODO w realizacji ustawowych zadań dla podniesienia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy. W porozumieniu tym ustalono, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie zawiadamiać GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach
w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, natomiast GIODO będzie informował Państwową Inspekcję Pracy o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa pracy. Dodatkowo obie strony zobowiązały się do:

  1. wzajemnej wymiany doświadczeń wynikających z kontroli realizowanych przez każdą ze stron,
  2. podjęcia działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP i GIODO,
  3. prowadzenia wspólnie kontroli w uzgodnionym zakresie tematycznym,
  4. konsultacji w zakresie doskonalenia metodyki prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych przez podmioty kontrolowane.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zobowiązał się również, w miarę możliwości, do niezwłocznego udzielania opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli przez organy PIP.

Pełną treść porozumienia można znaleźć pod adresem http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/3820/j/pl/.