Oferta – Informacje niejawne – Dokumentacja

W celu zapewnienia wypełniania wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, a także kierowników jednostek organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji normującej ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej proponujemy wykonanie:

 • analizy i oceny ryzyka ujawnienia lub utraty informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej (art. 15 ust 1 ppkt 3 uoin) ;
 • planu ochrony informacji niejawnych zawierającego plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (art. 15 ust 1 ppkt 5 uoin);
 • dokumentu określającego sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w jednostce organizacyjnej (art. 43 ust 3 uoin);
 • dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą (art. 43 ust 4 uoin);
 • instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w jednostce organizacyjnej oraz określającej zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ochrony tych informacji (art. 43 ust 5 uoin);
 • dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (art. 48 ust 4 uoin);
 • wykazu przedsiębiorców realizujących na rzecz jednostki organizacyjnej umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.

Ponadto oferujemy wykonanie dokumentacji niewymaganych bezpośrednio przez ustawę o ochronie informacji niejawnych, ale branych pod uwagę przez ABW lub SKW podczas kontroli ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych. Do takich dokumentów w szczególności zaliczamy:

 • politykę bezpieczeństwa informacji,
 • plan ochrony (zawierający m.in. instrukcję ruchu osobowo-materiałowego, instrukcję użytkowania systemu kontroli dostępu, instrukcję wykorzystywania systemu sygnalizacji-napadu czy instrukcję użytkowania i przechowywania kluczy),
 • instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • plany zapewnienia ciągłości działania,
 • plany organizacyjne funkcjonowania na czas wojny i okres pokoju.