Informacje niejawne

Informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania (art. 1 ust 1 uoin). Należy w tym miejscu także zauważyć, że już przy pierwszej nadarzającej się okazji nowa ustawa odchodzi od podziału na tajemnicę państwową i służbową. Przy ochronie informacji niejawnych brany jest pod uwagę tylko interes Rzeczypospolitej Polskiej, zatem śmiało można twierdzić, że wszystkie informacje niejawne będą stanowiły tajemnicę państwową. Stwierdzenie „także w trakcie ich opracowywania” mówi, że ochronie na mocy uoin podlega każda dowolna część finalnego dokumentu, np. pierwsza wersja jakiegoś projektu niejawnego (o ile wersja finalna nie jest zupełnie inna) lub pierwsza z dziesięciu stron dokumentu niejawnego. Natomiast sformułowanie „niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania” przypomina, że ujawnieniem informacji niejawnych nie jest tylko fizyczne wyniesienie dokumentu niejawnego i przekazanie go osobie do tego nieuprawnionej. Jako ujawnienie będzie również traktowane przekazanie treści takiego dokumentu podczas rozmowy (osobistej lub telefonicznej) za pomocą poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób.

W art. 5 uoin znajdują się definicje czterech klauzul tajności na jakie podzielone są informacje niejawne. Wszystkie informacje niejawne chronione są ze względu na interes Rzeczypospolitej Polskiej. Kryterium podziału na poszczególne klauzule stanowi tylko strata, która wynika z ujawnienia tych informacji. Nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej. Nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych o klauzuli „tajne” spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej. Nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne. Jako informacje niejawne mogą być klasyfikowane informacje dotyczące przede wszystkim: bezpieczeństwa i suwerenności RP, obrony narodowej i sił zbrojnych RP, polityki zagranicznej, interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości.

Informacje niejawne mogą być przetwarzane w postaci dokumentów niejawnych, które w rozumieniu art. 2 pkt 3 uoin muszą zostać utrwalone na jakimkolwiek nośniku. Zgodnie z obecną definicją cechą podstawową dokumentu niejawnego jest to, że musi on zawierać informacje niejawne. Niedopuszczalne jest bowiem uznawanie za dokument niejawny kilku kartek papieru z technicznie naniesioną klauzulą zawierających informacje jawne, dostępne większej lub mniejszej grupie osób.

Dokumentacja

Szkolenia

Wdrożenia

Administowanie