Ochrona informacji niejawnych - przepisy wydane na podstawie nowej ustawy PDF Drukuj Email

W związku z zachodzącymi dynamicznymi zmianami aktów wykonawczych do nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych poniżej przedstawiamy treść ustawy oraz wszystkie dotychczas opublikowane rozporządzenia, zarządzenia i decyzje wynikające z delegacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

 

USTAWA

Dz. U. 2010.182.1228 ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
załącznik nr 1 - ankieta bezpieczeństwa osobowego
instrukcja wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowegoROZPORZĄDZENIA

Dz.U.2011.288.1692 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

Dz.U.2011.276.1631 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

Dz. U. 2011.271.1603 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne

Dz.U. 2011.252.1519 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

 

Dz.U. 2011.159.949 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnetrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;

Dz.U. 2011.159.948 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństw teleinformatycznego;

Dz.U. 2011.156.926 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

Dz.U. 2011.93.514 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;

Dz.U. 2011.86.470 - Rozporządenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;

Dz.U. 2011.67.356
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających;

Dz.U. 2010.258.1754 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;

Dz.U. 2010.258.1753 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa;

Dz.U. 2010.258.1752 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa;

Dz.U. 2010.258.1751 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;

Dz.U. 2010.258.1750 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego;

 

DECYZJE

decyzja nr 165/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej;

 

 
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnch będzie
 

LogowanieZaprzyjaźnieni

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości